Przejdź do treści

INFORMACJA O RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

  • Dane Administratora Danych Osobowych

Żłobek Miejski w Lubawie „Akademia Maluszka”,
ul. Św. Barbary 45, 14-260 Lubawa,
email: zlobek@lubawa.pl,
nr tel.: 502 870 626.

  • Dane Inspektora Ochrony Danych

Remigiusz Marszelewski, kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej adres e-mail: remigiusz@marszelewski.pl.

  • Cel i podstawa prawna przetwarzania

dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c oraz art. 9 ust. 2 lit g RODO.
dane osobowe osób objętych zainstalowanym na terenie Żłobka monitoringiem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku, a także zabezpieczenia infrastruktury i zasobów należących do Administratora, rejestracji zdarzeń sprzyjającą ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia
dane osobowe dziecka, a także wizerunek dziecka będę przetwarzane w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności dzieci w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Żłobek: prasie lokalnej, materiałach informacyjnych, na tablicach informacyjnych w placówce oraz na stronie internetowej Żłobka oraz podmiotów współpracujących, w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę tj. na podstawie tj. na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
związanych z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, dochodzenia roszczeń i praw tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
realizacji obowiązków podatkowych placówki tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, RODO

  • Odbiorcy danych osobowych

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych,

  • Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

  • Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
Okres realizacji umowy,
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, do czasu wycofania zgody, które to wycofanie może nastąpić w każdym momencie, choć pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

  • Prawa związane z danymi osobowymi

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

  • Podstawa obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem dziecka,
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w związku z wykonaniem umowy lub podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy,

  • Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

Skip to content